Αθανάσιος Καραθάνος
www.athanasioskarathanos.gr
Λίγα λόγια για εμένα
Ονομάζομαι Αθανάσιος Καραθάνος, είμαι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΣΟΛ) Α.Ε. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην προσωπική μου ιστοσελίδα: athanasioskarathanos.gr


7988 αναγνώστες
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015
18:23

Καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτήν την περίοδο υπολογίζουν και λογιστικοποιούν τις αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση 2014, θα ήθελα να υπενθυμίσω τους συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων που προβλέπονται από το Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και πιο συγκεκριμένα από το άρθρο 24 αυτού:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)

4

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

5

Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών

5

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10

Μέσα μεταφοράς ατόμων

16

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές» )

12

’υλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό

20

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10

-Ο υπολογισμός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων.

-Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο.

-Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

-Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα 3 φορολογικά έτη.

 

Αθανάσιος Καραθάνος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ΣΟΛ α.ε.

 

 

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
10 ψήφοι

 Εκτύπωση

Σχετικά με το blog
Επίκαιρα άρθρα σχετικά με τα οικονομικά δρώμενα, παρουσίαση σημαντικών εξελίξεων στο χώρο των επιχειρήσεων, της λογιστικής, της φορολογίας και λοιπών θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητας.
Αναζήτηση
Προηγούμενα ’ρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις